Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

  Historia

       Z formalnego punktu widzenia, powołanie Sekcji Materiały Budowlane nastąpiło w roku 1952. Było to efektem zmian wprowadzonych w organizacji ówczesnego Komitetu Inżynierii Lądowej PAN. Na pierwszego przewodniczącego Sekcji powołano prof. Włodzimierza Skalmowskiego. Rzeczywiste początki działalności Sekcji można jednak datować na rok 1953, kiedy to Komitet Inżynierii Lądowej PAN powołał do życia Komisję Technologii Betonu powierzając jej kierownictwo prof. Wenczesławowi Poniżowi. Komisja ta zajmowała się problematyką projektowania składu betonu cementowego, w tym głównie krytycznym przeglądem znanych metod projektowania składu oraz promocją metod uznanych za najbardziej efektywne. Komisję tą tworzyli profesorowie: Krystian Eyman, Tomasz Kluz, Bronisław Kopyciński, Władysław Kuczyński i Wacław Paszkowski. Jednym z późniejszych owoców działalności tego zespołu było opracowanie dwóch tomów znanej Serii Budownictwo Betonowe, a mianowicie: wydany w roku 1963 przez Wydawnictwo Arkady dwuczęściowy tom I: Technologia betonu, pod redakcją prof. Bronisława Bukowskiego oraz wydany w roku 1972 tom VI: Przygotowanie, transport i układanie betonu, opracowany pod redakcją prof. Bronisława Kopycińskiego.
       Kierowana przez prof. Włodzimierza Skalmowskiego Sekcja Materiałów Budowlanych działała pod taką nazwą do roku 1969, kiedy to w wyniku kolejnych zmian w strukturze Komitetu została powołana Sekcja Technologii Budowlanej z podsekcjami Chemii Budowlanej, Fizyki Budowlanej oraz Techniki Sanitarnej. Całością Sekcji oraz mocno związaną z materiałoznawstwem budowlanym podsekcją Chemii Budowlanej kierował nadal prof. Włodzimierz Skalmowski.
       W roku 1972, już w ramach Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, powołano Sekcję Fizyki i Chemii Budowli kierowaną przez prof. Józefa Kozierskiego. Jednym z zespołów tej sekcji był Zespół Materiałów Budowlanych, którego przewodniczącym został prof. Włodzimierz Skalmowski.
       W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych, w roku 1975 powołana została Sekcja Zastosowań Materiałów w Budownictwie, której przewodniczenie powierzono prof. Władysławowi Muszyńskiemu. Z inicjatywy Sekcji w kadencji 1978-1980, została opracowana pod kierunkiem prof. Władysława Muszyńskiego ekspertyza naukowa na temat „Aspekty zdrowotne materiałów stosowanych w budownictwie". Komisja pod tak nazwą funkcjonowała do roku 1996. Jej kolejnymi przewodniczącymi byli: prof. Władysław Muszyński (1972-1990), prof. Zbigniew Mielczarek (1991-1992), prof. Edward Szymański (1993-1998) oraz prof. Lech Czarnecki (1999-2002).
       W roku 2002, uwzględniając zmianę charakteru i zakresu naukowej działalności środowiska zajmującego się problemami materiałoznawstwa budowlanego, jaka dokonała się na przestrzeni wielu lat, Sekcja po raz kolejny zmieniła nazwę na Sekcję Inżynierii Materiałów Budowlanych. W kolejnych latach 2002-2006 kierowanie Sekcją powierzono jej dotychczasowemu przewodniczącemu prof. Lechowi Czarneckiemu. Jedną z bardzo ważnych inicjatyw Sekcji w tym czasie, było zespołowe opracowanie pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego i wydanie bardzo dobrze przyjętej przez środowisko książki „Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz". Książka ta została wydana w roku 2004, a więc w niespełna rok po ukazaniu się pierwszej polskojęzycznej edycji nowej normy, jako wspólne wydawnictwo Polskiego Cementu i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
       Decyzją KILiW PAN w roku 2008 powołano Sekcję Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli. Przewodniczenie Sekcji w kadencji 2008-2010 powierzono prof. Jackowi Śliwińskiemu, zaś zastępcami przewodniczącego i równocześnie liderami grup stanowiących Sekcję byli: prof. Janusz Szwabowski (grupa Inżynierii Materiałów Budowlanych) oraz prof. Piotr Klemm (grupa Fizyki Budowli). W wyniku ostatnich zmian w strukturze KILiW PAN w kadencji 2011-2014 powołano ponownie Sekcję Inżynierii Materiałów Budowlanych, której przewodniczącym został prof. Jacek Śliwiński.

  Opracowano między innymi na podstawie:
  praca zbiorowa:
  50 lat działalności Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
  Warszawa 2002,
  ISSN 0137-5393

  Cele i formy działalności Sekcji

  Podstawowymi celami działalności Sekcji są:

  • integracja środowiska i wymiana informacji o działalności naukowo-badawczej, macierzystych zespołów członków Sekcji i jej efektach,
  • identyfikacja ważnych i aktualnych problemów badawczych oraz ich propagowanie w środowisku,
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie: ekspertyz, wydawnictw, projektów badawczych itp.,
  • organizacja warsztatów dla doktorantów i młodych pracowników nauki.

  Podstawowymi formami realizacji głównych celów są:

  • zebrania plenarne (3 lub 4 w roku) z referatami z zakresu ważnych i aktualnych tematów badawczych oraz prezentującymi dorobek członków Sekcji i ich zespołów,
  • praca w zespołach tematycznych,
  • współpraca z innymi Sekcjami KILiW PAN w zakresie wspólnych zainteresowań.

  Posiedzenia Sekcji są posiedzeniami otwartymi, na które każdy z jej członków może zapraszać osoby według własnego uznania.

    

  Zamierzenia Sekcji w kadencji 2016-2020

  • opracowanie adresowanych do środowiska raportów na temat:
   • Materiały budowlane nowej generacji i stan ich wykorzystania w krajowym budownictwie,
   • Stan i pespektywy zagospodarowania materiałów odpadowych w krajowym przemyśle materiałów budowlanych,
  • opracowanie współautorskiego podręcznika adresowanego do inżynierów budownictwa pt. Trwałość materiałów budowlanych,
  • organizacja warsztatów dla doktorantów i młodych pracowników nauki nt. Wybrane zagadnienia z fizykochemii tworzyw cementowych,
  • stały patronat i współpraca w organizowaniu cyklicznych konferencji:
   • Konferencja Dni Betonu – tradycja i nowoczesność, edycje 2016, 2018 i 2020,
    (organizator: Stowarzyszenie Producentów Cementu),
   •  Sympozjum nt. Reologia w technologii betonu, edycje 2015 i 2017
    (organizatorzy: Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A),
   • Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej, MATBUD, edycja 2018
    (organizator: Politechnika Krakowska).